przedstawiciel podatkowy we Włoszech

Przedsiębiorstwo z Unii Europejskiej lub spoza UE, nie posiadające zakładu zagranicznego na terytorium Republiki Włoch i wykonujące transakcje objęte wymogiem identyfikacji do celów podatkowych we Włoszech, może wypełnić te obowiązki poprzez instytucję przedstawiciela podatkowego  (wł. rappresentante fiscale).

Przedsiębiorca zagraniczny może skorzystać z dwóch alternatywnych rozwiązań:

 1. identyfikacji bezpośredniej do celów podatkowych (zgodnie z ex art.35-terDPR 633/72) lub
 2. mianowania przedstawiciela podatkowego (zgodnie z art. 17, punkt 3 DPR 633/72).

Powołanie przedstawiciela podatkowego we Włoszech nie zmienia statusu podmiotu zagranicznego. Jest to jedynie wybór narzędzia prawnego, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł wypełnić swoje obowiązki podatkowe we Włoszech.

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego we Włoszech – procedura.

 1. Powołanie przedstawiciela podatkowego przez podmiot zagraniczny[1].
 2. Wniosek przedstawiciela podatkowego o nadanie włoskiego numeru identyfikacji podatkowej dla reprezentowanego przedsiębiorstwa we włoskim Urzędzie Skarbowym. Przedstawiciel podatkowy przedstawia wniosek w Urzędze Skarbowym załączając następujące dokumenty:
 • akt powołania przedstawiciela podatkowego
 • wniosek Urzędu Skarbowego AA4/8 dla osób fizycznych lub AA5/6 dla osób prawnych,
 • kopia dokumentu tożsamości przedstawiciela podatkowego,
 • dokumentacja potwierdzająca istnienie podmiotu zagranicznego: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstw, akt zalołożycielski, statut lub inne dokumenty przewidziane w systemie prawnym państwa będącego siedzibą podmiotu zagranicznego.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone przysięgle. We Włoszech odbywa się to w odpowiednim urzędzie sądowym (tzw. tłumaczenie przysięgłe wł. traduzione asseverata) lub przed funkcjonariuszem zwanym giudice di paceW celu nadania ważności dokumentów zagranicznych na terytorium Włoch, może być również wymagana dodatkowa procedura (apostille, legalizacja).

Jeden przedstawiciel podatkowy może reprezentować wiele podmiotów zagranicznych. Podmiot zagraniczny może natomiast posiadać jednego przedstawiciela podatkowego na terytorium Włoch i ma prawo odwołać go i powołać innego przedstawiciela podatkowego.

Obowiązki i odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego we Włoszech.

Zgodnie z włoskim kodeksem cywilnym, przedstawiciel podatkowy reprezentuje zleceniodawcę i działa w imieniu reprezentowanego podmiotu. Przedstawiciel podatkowy i podmiot reprezentowany są współodpowiedzialni za terminowe wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych na terytorium Włoch.

Do obowiązków przedstawiciela podatkowego należy:

 1. złożenie wniosku o rozpoczęcie działalności,
 2. złożenie wniosku o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej (wł.partita IVA)[2]
 3. zgłaszanie w odpowiednich urzędach zmian dotyczących reprezentowanego podmiotu,
 4. wystawianie oraz prowadzenie rejestru faktur sprzedaży, rejestracja faktur zakupowych oraz deklaracji celnych,
 5. rozliczenia podatku VAT oraz dokonanie płatności VAT,
 6. sporządzanie i składanie rocznej deklaracji VAT,
 7. złożenie wniosku o zakończeniu działalności.

Przedstawiciel podatkowy może również odliczyć podatek VAT i zwrócić się o jego zwrot (zgodnie z artykułami 30 i 38-bis Dekretu Prezydenckiego 633/72).

Kiedy do wystawienia faktury jest zobowiązany przedstawiciel podatkowy a kiedy reprezentowany podmiot.

Przedstawiciel podatkowy jest zobowiązany do wystawienia faktury w następujących przypadkach:

 • sprzedaż towarów lub świadczenie usług przez reprezentowany podmiot zagraniczny odbywa się na terytorium Włoch w odniesieniu do prywatnych konsumentów,
 • sprzedaż towarów lub świadczenie usług przez reprezentowany podmiot zagraniczny odbywa się na terytorium Włoch w odniesieniu do podmiotów zagranicznych nie posiadających siedziby we Włoszech.

Do wystawienia faktury jest zobowiązany bezpośrednio reprezentowany podmiot zagraniczny, kiedy:

 • sprzedaż towarów lub świadczenie usług na terytorium Włoch są świadczone podatnikom mającym siedzibę we Włoszech.

Informacje do umieszczenia na fakturze.

Faktury wystawione przez przedstawiciela podatkowego muszą zawierać następujące informacje:

 • nazwę, siedzibę oraz adres zamieszkania przedstawiciela podatkowego,
 • numer identyfikacji podatkowej.

Towary i usługi objęte odwrotnym obciążeniem VAT we Włoszech.

Od 2010 r. podatek VAT od sprzedaży towarów i usług na terytorium Włoch przez podmioty UE oraz spoza UE wobec płatników VAT mających siedzibę we Włoszech, zostaje rozliczany za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge).

W takiej sytuacji, nawet jeżeli podmiot zagraniczny  sprzedający towary lub świadczący usługi na terytorium Włoch posiada przedstawiciela podatkowego we Włoszech, faktura przy transakcjach reverse charge nie zostanie wystawiona z użyciem włoskiego numeru identyfikacji podatkowej. Oznacza to, że faktury nie wystawi przedstawiciel podatkowy ale bezpośrednio dostawca wspólnotowy. Obowiązek rozliczenia podatku przejdzie zaś na nabywcę zgodnie z artykułami 46 i 47 Dekretu 331/93.

Odliczenie podatku VAT przez przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciel podatkowy może zwrócić się o odliczenie podatku VAT opłaconego we Włoszech  od towarw i usług zakupionych przez reprezentowany podmiot zagraniczny kiedy na fakturze oprócz głównego zobowiązanego zawarte są dane przedstawiciela podatkowego.

“Lekki” przedstawiciel podatkowy.

Z “lekkim” przedstawicielem podatkowym przedsiębiorstwa zagranicznego mamy do czynienia, kiedy podmiot zagraniczny dokonuje we Włoszech jedynie transakcji niepodlegających opodatkowaniu, zwolnionych lub wyłączonych z opodatkowania. Do takich transakcji zaliczamy: eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W obu przypadkach, przedsiębiorstwo zagraniczne nie posiadające rezydencji podatkowej na terytorium Włoch ani zakładu zagranicznego we Włoszech, może skorzystać z usług “lekkiego” przedstawiciela podatkowego.

Jego zadaniem będzie wystawienie faktur do wykonanych transakcji  oraz sporządzanie zgłoszeń INSTRASTAT. Lekki przedstawiciel nie ma obwiązku prowadzenia rejestru faktur ani przedstawiania deklaracji.

Status przedstawiciela zmieni się automatycznie z “lekkiego” na zwykły wraz z dokonaniem pierwszej transakcji podlegającej opodatkowaniu lub przy odliczeniu podatku.

To samo dotyczy sytuacji, w których podmiot niebędący rezydentem jest dłużnikiem podatku z tytułu zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge).

[1] Akt powołania przedstawiciel podatkowego we Włoszech odbywa się na podstawie pisemnej umowy, która może przyjąć jedną z trzech następujących form: akt notarialny, umowa pisemna podlegająca rejestracji, pisemny komunikat podlegający rejestracji.

[2] Ten sam przedstawiciel może reprezentować wiele podmiotów zagranicznych na terytorium Włoch i dla każdego z nich wnioskuje o oddzielny numer identyfikacji podatkowej.

******

autore del blog

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

 

 

Kontakt: anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *