Sprawozdanie finansowe firmy we Włoszech to dziedzina, w której w ostatnich latach wprowadzono wiele zmian. Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym bilansu przedsiębiorstwa w Italii jest Dekret o mocy ustawy n.139 z 18 sierpnia 2015r., który jest wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego n.2013/34/UE. Jeżeli interesujesz się inwestycjami zagranicznymi, prowadzisz lub zamierzasz otworzyć spółkę we Włoszech, wiedza o zasadach sporządzania bilansu w Italii może Ci być bardzo pomocna. Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych dokumentów mówiących nam o kondycji firmy i źródło wiedzy przy podejmowaniu decyzji managerskich.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Zmiany wprowadzone w ostatniej nowelizacji mają zastosowanie dla sprawozdań obejmujących okres od 1 stycznia 2016r. i dotyczą głównie:

 • spółek akcyjnych, (wł. SPA, Società per azioni)
 • spółek komandytowo-akcyjnych, (wł. sapa, Società in accomandita per azioni)
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wł. Srl, Società a responsabilità limitata)
 • spółki jawnej (wł. Snc, Società in nome collettivo) oraz spółki komandytowej (wł. sas, società in accomandita semplice) jeżeli posiadają wspólników będących spółką akcyjną, spółką komandytową, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, których odpowiedzialność za zobowiąznia stała się nieograniczona.

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Zawartość sprawozdania finansowego zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Włoskie przepisy przewidują następującą klasyfikację wielkości przedsiębiorstw (zauważmy, że średnie firmy są sklasyfikowane wewnątrz dużych firm):

W zależności od wielkości przedsiębiorstw, będą one miały różne zobowiązania sprawozdawcze.

DUŻE FIRMY

Działalność dużych firm, często przekraczających granice narodowe, dotyczy wielu innych mniejszych podmiotów. Dlatego firmy te mają większe zobowiązania sprawozdawcze niż pozostałe mniejsze przedsiebiorstwa. Celem tych zaostrzonych zasad sprawozdawczości jest:

 1. jasność i porównywalność sprawozdań finansowych,
 2. wprowadzenie szczegółowych reguł wyceny takich elementów bilansu jak instrumenty finansowe oraz ich pochodne, należności i zobowiązania,
 3. zwiększenie zakresu informacji finansowej poprzez obowiązek sporządzania Raportu finansowego.

MAŁE FIRMY

Ta grupa przedsiębiorstw może stosować uproszczone zasady sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat. Małe firmy są zwolnione z obowiązku sporządzania Raportu finansowego, mają jednak obowiązek przygotowania dokumentu zwanego Dodatkowe informacje i wyjaśnienia (wł. nota integrativa).

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA

Ze względu na swój niewielki zasięg działalności, mikro firmy korzystają z bardzo uproszczonych zasad sprawozdawczości finansowej. Nie mają one obowiązku przygotowania ani Raportu finansowego ani dokumentu Dodatkowych informacji i wyjaśnień. Aby zapewnić dostęp do istotnych informacji nt przedsiębiorstwa, i ułatwić czytelnikowi odnalezienie istotnych szczegółów, niektóre dane, jak np. wynagrodzenia członków zarządu, informacje nt. akcji własnych przedsiębiorstwa oraz posiadanych akcji spółek dominujących, muszą być wyszczególnione pod bilansem przedsiębiorstwa.

NOWOŚCI W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Transpozycja, czyli wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego n.2013/34/UE przez Włochy, wprowadza zmianym.in. w schemacie sprawozdania finansowego:

W schemacie bilansu (wł. stato patrimoniale) wprowadzone zostają następujące zmiany:

 • eliminacja kapitalizacji kosztów badań i reklamy ,
 • wprowadzenie dodatkowych informacji nt. instrumentów finansowych pochodnych oraz odnoszących się do nich rezerw,
 • usunięcie ażio (wł. aggio) i dyskonta dla obligacji.

W rachunku zysków i strat (wł. conto economico) najważniejsze modyfikacje to:

 • usunięcie informacji o przychodach nadzwyczajnych,
 • zmiany wykazywania przychodów w zarządzaniu finansami; należy wykazać wpływy z jednostek powiązanych oraz korekty wartości pochodnych instrumentów finansowych

ANALIZA FINANSOWA

Dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe są podstawą do oceny kondycji przedsiębiorstwa. Do analizy finansowej wykorzystywane są głównie:

 • Bilans
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash Flow)

Analizę finansową opracowuje się w celu oceny stanu finansów firmy. Dzięki niej możemy zbadać efektywność gospodarki finansowej oraz ocenić przedsięwzięcia gospodarcze i podjęte decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Jest to najpowszechniej stosowana metoda analizy działalności przedsiębiorstwa. Jest użyteczna zarówno dla kierownictwa firmy jak i dla podmiotów zewnętrznych, zainteresowanych jej kondycją finansową. Korzystają z niej banki, aby ocenić ryzyko kredytowe przed udzieleniem pożyczki danej firmie. Przy pomocy analizy finansowej, instytucje kredytowe monitorują także wypłacalność swoich dłużników.

*****

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt:  anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.