Wiele małych i średnich włoskich przedsiębiorstw, w pewnej fazie rozwoju, rozważa możliwość rozszerzenia swojej działalności za granicą. Najczęściej celem takiej strategii jest chęć wejścia na nowe rynki i zwiększenia woluminu sprzedaży. Działalność firmy za granicą to inicjatywa, którą należy skrupulatnie przeanalizować i zaplanować. Zanim zdecydujemy rozwinąć działalność naszej firmy na rynku zagranicznym, poznajmy normy prawne obowiązujące w tym kraju poziom ryzyka sektora biznesu, w którym pracujemy.

Bardzo ważną kwestią braną pod uwagę przy decyzji o internacjonalizacji przedsiębiorstwa jest system podatkowy. Należy przeanalizować bardzo dokładnie przepisy podatkowe oraz normy dotyczące sankcji za unikanie opodatkowania obowiązujące w kraju, gdzie zamierzamy zlokalizować nasze przedsięwzięcie. Oto najważniejsze przepisy podatkowe, jakie musi poznać włoski przedsiębiorca, który zamierza rozwinąć działalność swojego przedsiębiorstwa poza granicami kraju w formie zakładu lub kontrolowanej spółki zagranicznej.

Przedsiębiorstwa włoskie, które decydują się na rozwinięcie swojej działalności, mają do wybory dwie różne formy obecności poza półwyspem:

BRANCH CZYLI ZAKŁAD. Rozwój działalności firmy w formie zakładu zagranicznego.

Koncepcja zakładu firmy zagranicznej w przepisach włoskich jest regulowana prawnie  Ustawą Podatkową, w art. 162, punkt 1 i 2.

Pojęcie zakład firmy zagranicznej obejmuje:

a. siedzibę Zarządu [kierownictwa],
b. oddział
c. biuro d. plac budowy, montaż
e. laboratorium [pracownię]
f. kopalnię, złoża ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych (…), miejsce budowy, montażu lub instalacji, lub wykonywanie związanych z tym czynności nadzorczych ( w przypadku placów budowy lub działań trwających dłużej niż 6 miesięcy). f-bis. znaczącą i ciągłą obecność gospodarczą na terytorium kraju zbudowaną w taki sposób aby nie wykazać fizycznej obecności przedsiębiorstwa na terytorium tegoż kraju [Włoch].
Najnowsze zmiany naniesione przez włoskiego Ustawodawcę w art. 162, punkt 2 Ustawy Podatkowej, przewiduje dodanie ostatniego punktu f-bis uzupeniając definicję zakładu zagranicznego o ” znaczącą i ciągłą obecność gospodarczą(…) na terytorium kraju “.
 
 
Zakład posiada swój numer identyfikacji podatkowej w kraju, w którym prowadzi działalność (odpowiednie terminy włoskie to numery codice fiscale i partita IVA). Jednostka taka nie musi posiadać minimalnego kapitału zakładowego a jedynie powinna dysponować środkami wystarczającymi na realizację własnej działalności. Zakład (ang. branch) jest zobowiązany do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie “goszczącym” i musi przestrzegać obowiązków podatkowych danego kraju, tzn: 1. składać deklaracje podatkowe, 2. składać sprawozdania okresowe z prowadzonej działalności, etc.
Zakład nie ma obowiązku publikacji bilansu ale będzie musiał sporządzić sprawozdanie w postaci rachunku zysków i strat ze swojej działalności w celu ustalenia lokalnego podatku należnego.
Włoskie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w formie zakładu zagranicznego są zobowiązane wykazywać oddzielnie w swojej księgowości:
  • wynik finansowy zakładu zagranicznego oraz
  • operacje gospodarcze zakładu.
 

Przepisy podatkowe obowiązujące dla zakładu zagranicznego – Branch Exemption.

 
Przepisem z dnia 14 września 2015r. D.Lgs. n. 147, wprowadzono rozwiązania mające na celu zwiększenie ilości podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Włoch. Zgodnie z art. 168-ter Dekretu Prezydenta Republiki n. 917/86 przyznano przedsiębiorstwom zagranicznym działających w formie zakładu we Włoszech możliwość zastosowania tzw. branch exemption. Oznacza to możliwość wyboru formy opodatkowania, w której zakład zagraniczny zwolniony będzie z podatku dochodowego we Włoszech, nie będzie natomiast mógł ująć do celów podatkowych poniesionej straty.  Poprzez wprowadzenie opcji branch exemption, włoskie prawodawstwo gwarantuje takie same prawa zakładom prowadzonym przez włoskie firmy za granicą jak prawo obowiązujące w przypadku zagranicznych spółek kontrolowanych działających na terytorium Włoch. Należy podkreślić, że w niektórych sytuacjach działalność w formie zakładu może okazać  się korzystniejsza podatkowo.  Zyski wypracowane przez zakład i przypisane spółce zarządzającej nie podlegają opodatkowaniu.
Przewidziane jest natomiast opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną , jest ono jednak ograniczone, bo podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym jest tylko 5% wartości wypłaconej dywidendy, zgodnie z art. 89 Dekretu Prezydenta Republiki n.917/86.
 

ZAGRANICZNA SPÓŁKA KONTROLOWANA. Rozwój działalności firmy w formie zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. subsidiary).

Utworzenie zagranicznej spółki kontrolowanej , CFC Controlled Foreign Company, jest najchętniej wybieraną przez przedsiębiorstwa formą obecności na rynkach zagranicznych. Decyduje o tym wiele zalet tego rozwiązania To przede wszystkich z tych trzech powodów, przedsiębiorstwa wybierają zagraniczną spółkę kontrolowaną do prowadzenia działalności za granicą. Wybór subsidiary ma jeszcze inne zalety. Są to przepisy unijne oraz międzynarodowe, które sprzyjają rozwojowi działalności gospodarczej za granicą. Inne zalety subsidiary:

  • Dyrektywa Matka-Córka n.2011/96/UE z 30 września 2011r. i zwolnienie z opodatkowania u źródła.

Włoskie firmy zamierzające działać poza półwyspem, mogą skorzystać ze zmniejszenia lub zwolnienia podatku od dochodów uzyskanych między firmą matką oraz zagraniczną spółką kontrolowaną.

W przepisach prawa międzynarodowego i unijnego istnieją normy przeciwko stosowaniu podwójnego opodatkowania między spółkami na terytorium Unii Europejskiej. Dyrektywa n. 2011/96/UE z 30 września 2011r. zwana Dyrektywą Matka-Córka, zwalnia z opodatkowania u źródła dochody pochodzące z wypłaty dywidendy, z odsetek oraz rozliczeń między spółkami, tzw. płatności intercompany. Oznacza to w praktyce, że Dyrektywa Matka-Córka przewiduje zwolnienie z opodatkowania, w sytuacji, gdy zyski wypracowane przez spółkę córkę, są rozdysponowane w formie dywidendy innej spółce powiązanej znajdującej się w innym kraju UE.

Zastosowanie przepisów Dyrektywy oznacza więc dla włoskiego przedsiębiorstwa, że dywidendy wypłacone spółce włoskiej przez jej zagraniczną subsidiary, nie będą podlegały opodatkowaniu u źródła. Będą one opodatkowane we Włoszech, ale w znacznie zredukowanym stopniu, tzn. podstawą opodatkowania będzie jedynie 5% wartości otrzymanej dywidendy, zgodnie z art.89 Dekretu Prezydenta Republiki n. 917 z 1986r.

Spółka założona jedynie w celu uniknięcia opodatkowania.

Taką sytuację w prawie włoskim opisuję się terminem esterovestizione , estero oznacza zagraniczny, vestizione otrzymanie tytułu, mianowanie. Jest to praktyka, w której utworzona zostaje fikcyjna zagraniczna spółka kontrolowana, której jedynym celem jest uniknięcie płacenia zobowiązań podatkowych we Włoszech.

Włoski ustawodawca wprowadził rozwiązania prawne, które mają na celu zwalczać fenomen omijania płacenia podatków z działalności spółek międzynarodowych. Wśród nich możemy przytoczyć przepisy podatkowe dotyczące unikania obowiązku podatkowego przez tworzenie fikcyjnych subsidiaries. Źródło prawne to art.73, punkt 5-bis Dekretu Prezydenta Republiki n. 917/86:

“Jeżeli nie zostanie udowodnione inaczej, uważa się, że spółki i jednostki działają na terytorium kraju [Włoch], kiedy na jego terytorium znajduje się siedziba Zarządu i zgodnie z art. 2359, punkt 1 kodeksu cywilnego, spółki te posiadają udziały kontrolne w jednostkach wymienionych w punkcie 1, podpunkt a) i b), które: a) zgodnie z pierwszym punktem art. 2359 kodeksu cywilnego są kontrolowane, także pośrednio, przez jednostki posiadające rezydencję na terytorium kraju (Włoch),  “(…) w celu zastosowania podatku dochodowego, uznaje się za (włoskich) rezydentów podatkowych spółki oraz jednostki, które przez większość okresu rozliczeniowego posiadały siedzibę prawną, siedzibę Zarządu lub główny przedmiot działalności na terytorium kraju [czyli we Włoszech]. 

Przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, CFC i rezydencja podatkowa spółki.

Kwestia fikcyjnego tworzenia spółek zagranicznych mających jedynie na celu unikanie opodatkowania wiąże się bezpośrednio z pojęciem rezydencji podatkowej spółki. Prawo do opodatkowania opiera się właśnie na koncepcji rezydencji podatkowej. Jakie spółki państwo włoskie uznaje zatem za swoich rezydentów podatkowych?   Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 73, punkt 3 DPR n.917/86:

Przepis wymienia 3 warunki, siedzibę prawną, siedzibę Zarządu oraz główny przedmiot działalności, które są alternatywne, tzn. wystarczy, że wystąpi jeden z tych czynników aby spółce przypisano włoską rezydencję podatkową.  Spółka z włoską rezydencją podatkową traci przywileje zarezerwowane dla subsidiaries i będzie podlegała opodatkowniu na zasadach world wide taxation. Podczas kontroli, Urząd Skarbowy może orzec, że spółka zagraniczna spełnia warunki klasyfikujące ją jako włoskiego rezydenta podatkowego. W takiej sytuacji obowiązuje zasada odwróconego ciężaru dowodu, czyli to subsidiary, tzn. spółka zagraniczna, będzie musiała dostarczyć w postępowaniu odpowiednich dowodów na to, że jej Zarząd i główny przedmiot działalności znajdują się za granicą.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi we Włoszech w D.L. n. 78/2009, w punkcie 8 bis, w artykule 167 Dekretu Prezydenta Republiki DPR n. 917/86, dochody osiągnięte przez zagraniczne spółki kontrolowane są opodatkowane wg zasady transparentności[1], jeżeli zachodzą łącznie dwa następujące warunki:

  1. zagraniczne spółki kontrolowane podlegają opodatkowaniu o co najmniej połowę niższemu niż opodatkowanie jakiemu podlegałyby mając rezydencję podatkową we Włoszech,
  2. uzyskały przychody z działalności pochodzące w ponad 50% z tytułu posiadania lub inwestycji w papiery wartościowe, udziały, pożyczki kapitałowe lub inne aktywa finansowe, ze sprzedaży praw niematerialnych dotyczących własności przemysłowej, literackiej i artystycznej oraz z tzw. usług intercompany.

Celem tej normy jest zwalczanie uchylania się od obowiązku podatkowego poprzez tworzenie tzw. passive companies, czyli spółek, których jedynym celem jest lokalizacja swoich zasobow w krajach o wyjątkowo korzystnych przepisach podatkowych. Przepisy przeciwko uchylaniu się od obowiązku podatkowego są czynnikiem utrudniającym przedsiębiorcom działalność w formie zagranicznych spółek kontrolowanych. Wybór rozwoju działalności w formie subsidiary niesie za sobą konieczność stosowania norm podatkowych oraz przepisów, które mają na celu przeciwdziałanie uczylaniu się od opodatkowania i fikcyjnej lokalizacji prawnej przedsiębiorstw.

[1] Przyp.autora zasada transparentności jest to opcja opodatkowania włoskich spółek, która przewiduje zwolnienie z podatku CIT (wl.IRES). Podatkowi dochodowemu podlegają natomiast wypłacone dywidendy a płatnikiem podatku są wspólnicy spółki.  Co więcej, przy zastosowaniu tej opcji opodatkowania spółki nie ma znaczenia, czy zyski zostaną rzeczywiście rozdzielone wśród wspólników czy też pozostaną w spółce. Ten wariant opodatkowania jest opłacalny w przypadku, kiedy stopy opodatkowania wspólników będą bardziej sprzyjające, niż te, które miałaby zapłacić spółka w formie CIT.  

BRANCH CZY SUBSIDIARY? Plusy i minusy.

*****

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt: anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *