Pracowałeś w różnych krajach UE i chciałbyś wiedzieć jak naliczona będzie Twoja emerytura? Zapraszam do przeczytania artykułu opisującego świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-włoskich. Źródłem informacji są materiały przedstawione przez ekspertów ZUS i NFZ podczas dnia poradnictwa we Włoszech. W tekście znajdziecie następujące informacje:

  1. Normy prawne.
  2. Podstawowe zasady koordynacji zabezpieczeń społecznych w UE.
  3. Zasady składania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS przyznawane z zastosowaniem przepisów o unijnej koordynacji.
  4. Polskie świadczenia emerytalno-rentowe objęte unijną koordynacją.
  5. Przedstawianie wniosków oraz ustalanie prawa i obliczanie wysokości emerytur i rent podlegających koordynacji unijnej
  6. Zasady składania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS przyznawane z zastosowaniem przepisów o unijnej koordynacji
  7. Wypłata emerytury.

NORMY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009 regulujące zasady koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej weszły w życie w Polsce w dniu 1 maja 2010r.

PODSTAWOWE ZASADY KOORDYNACJI ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W UE

Rozporządzenie zawiera podstawowe zasady koordynacji unijnej w sprawach zabezpieczeń społecznych:

1. Zasada równego traktowania: Zgodnie z tą zasadą obywatele państw członkowskich, do których mają zastosowanie postanowienia rozporządzeń wspólnotowych, podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego na tych samych warunkach co obywatele tego państwa.

2.Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania:

W wielu państwach członkowskich UE prawo do świadczeń pieniężnych uzależnione jest od posiadania pewnego okresu ubezpieczenia, zatrudnienia, a niekiedy zamieszkania. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania (art. 18 rozporządzenia 1408/71 i art. 16 rozporządzenia 574/72) przebytych w innym państwie umożliwia przyznanie świadczeń osobom, które nie osiągnęły w danym państwie okresu ubezpieczenia wymaganego do przyznania prawa do świadczeń. Źródło: ZUS 

3.Zasada zachowania praw nabytych i eksportu świadczeń

Z zasadą zachowania praw nabytych związana jest zasada transferu świadczeń, zgodnie z którą emerytury i renty przysługujące z instytucji ubezpieczeniowej danego państwa osobom uprawnionym, zamieszkałym w innym państwie członkowskim, mogą być przekazywane do państwa zamieszkania świadczeniobiorcy.

4.zasada zrównania zdarzeń objętych ochroną

ZAKRES ZASTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA W UE

Rozporządzenie dotyczy wszystkich tradycyjnych gałęzi zabezpieczeń społecznych, a w szczególności: – choroby, – macierzyństwa i ojcostwa, – emerytur, – świadczeń przedemerytalnych i rent inwalidzkich, – świadczeń w przypadku śmierci członka rodziny oraz zasiłków pogrzebowych, – bezrobocia, – rent rodzinnych, – świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odbiorcy mają zagwarantowane wypłaty świadczeń, pokrycie wydatków na leczenie oraz zasiłków rodzinnych także w przypadku przemieszczania się do innych krajów UE.

POLSKIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO RENTOWE OBJĘTE UNIJNĄ KOORDYNACJĄ

Spośród polskich świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez ZUS, koordynacji unijnej podlegają: – emerytura, – renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym z ubezpieczenia wypadkowego), – renta rodzinna (w tym z ubezpieczenia wypadkowego), – dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz zasiłek pogrzebowy, -świadczenia przedemerytalne.

ODBIORCY

Beneficjentami  koordynacji zabezpieczeń społecznych w UE są:

– obywatele państw UE oraz Islandii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii i ich członkowie rodzin, którzy byli lub są ubezpieczeni w jednym z tych krajów, – bezpaństwowcy, uchodźcy oraz ich członkowie rodzin przebywający w jednym z państw UE oraz Islandii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii, którzy byli lub są ubezpieczeni w jednym z tych krajów,

– obywatele państw spoza UE oraz członkowie ich rodzin, przebywający legalnie w jednym z państw UE,  także wtedy, gdy przemieszczają się w ramach krajów UE.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA WNIOSKODAWCY MIESZKAJĄCEGO WE WŁOSZECH.

Zasady składania wniosków o świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS przyznawane z zastosowaniem przepisów o unijnej koordynacji.

– Wniosek o przyznanie emerytury lub renty na podstawie okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i we Włoszech wnioskodawca zamieszkały we Włoszech składa w Oddziale Regionalnym  włoskiej  instytucji ubezpieczeniowej w miejscu zamieszkania we Włoszech.

– Wniosek kompletowany  jest według zasad  i na formularzach obowiązujących we Włoszech

– Instytucja włoska rozpatruje wniosek o świadczenia włoskie oraz przekazuje do ZUS – do Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale w Łodzi – do rozpatrzenia – wniosek o świadczenia polskie.

Wniosek złożony w instytucji jednego z państw członkowskich, uważa się za wniosek o przyznanie tych świadczeń złożony w instytucjach wszystkich państw członkowskich, w których przebyte zostały okresy ubezpieczenia. Osoba zainteresowana emeryturą z kilku państw członkowskich nie składa więc kilku oddzielnych wniosków o przyznanie świadczeń w instytucjach różnych państw, lecz jeden wniosek do instytucji jednego państwa ( państwa  zamieszkania[1]). Wniosek ten jest wiążący dla wszystkich instytucji, w których zainteresowany był ubezpieczony.

SKŁADANIE WNIOSKU WE WŁOSKIEJ INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWEJ

Do wniosku składanego za pośrednictwem włoskiej instytucji należy załączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia przebyte na terenie Polski oraz tzw. okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa i obliczaniu wysokości polskich świadczeń.

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem może dokonać  pracownik włoskiej instytucji ubezpieczeniowej, notariusz lub upoważniony pracownik ambasady lub konsulatu.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA WNIOSKODAWCY MIESZKAJĄCEGO W POLSCE

Wniosek o przyznanie emerytury lub renty na podstawie okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i we Włoszech wnioskodawca zamieszkały w Polsce  składa do Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale w Łodzi. Możliwe jest również złożenie wniosku w oddziale ZUS miejsca zamieszkania wnioskodawcy, który przekaże wniosek do rozpatrzenia do I Oddziału w Łodzi

Kiedy wniosek o polskie świadczenia emerytalno-rentowe podlega rozpatrzeniu przez ZUS z zastosowaniem przepisów o unijnej koordynacji

ZUS jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem przepisów o unijnej koordynacji w odniesieniu do osób, które były pracownikami lub prowadzącymi pozarolniczą działalność na własny rachunek.

Rolnicy – do rozpatrzenia wniosków  właściwy jest KRUS

Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu ul. Młyńska 8    33-300 Nowy Sącz

tel. +48 (18) 440 73 03 do 07 fax: +48 (18) 440 72 98 mail: nowysacz(at)krus.gov.pl

Służby mundurowe – do rozpatrzenia wniosków właściwe są organy rentowe służb mundurowych

Jednostka organizacyjna ZUS wyznaczona przez Prezesa Zakładu do rozpatrywania wniosków o emeryturę lub rentę  podlegającą koordynacji wspólnotowej  w stosunkach polsko-włoskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział   w Łodzi Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych ul. Zamenhofa 2  90-431 Łódź Fax: + 48 ( 42 ) 638-24-59 e-mail : WRUM.Lodz@zus.pl

Jednostka ta jest właściwa w odniesieniu do:

– osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych we Włoszech oraz – osób posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte w następujących państwach: we Włoszech, niezależnie od państwa ich zamieszkania.

Gdzie szukać dokumentów: – u pracodawców lub ich następców prawnych, – w archiwach lokalnych,

Archiwum Państwowe w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1 05-822 Milanówek tel. 0048 22 6356822 Dokumentacja osobowa, płacowa, informacja gdzie szukać dokumentów

– baza zlikwidowanych zakładów pracy na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

WYPŁATA EMERYTURY

Zgodnie z art. 103 a ustawy emerytalnej „Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury , ustalonym w decyzji organu rentowego”.

– Wypłata emerytury uzależniona jest od rozwiązania umowy o pracę. – Przepis ten nie dotyczy osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Przekazywanie (transfer) emerytury lub renty z ZUS do państwa zamieszkania

– Emerytury i renty przysługujące z instytucji ubezpieczeniowej danego państwa osobom uprawnionym, zamieszkałym w innym państwie członkowskim, mogą być – na wniosek zainteresowanego – przekazywane do jego państwa zamieszkania.

– Przekazywanie przez ZUS polskich emerytur i rent osobom zamieszkałym we Włoszech realizowane jest bezpośrednio drogą bankową

– Wypłata polskich emerytur i rent odbywa się w terminach miesięcznych, w dniu ustalonym  w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń.

– Za dzień wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych przekazywanych  za granicę do państwa członkowskiego, uważa się dzień przekazania należności do banku

GDZIE UZYSKAMY INFORMACJE 

Wszelkich informacji dotyczących koordynacji świadczeń społecznych w UE udziela

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział   w Łodzi Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych ul. Zamenhofa 2  90-431 Łódź Fax: + 48 ( 42 ) 638-24-59   e-mail : WRUM.Lodz@zus.pl

[1] Miejsce zamieszkania: zgodnie z przepisami polskimi, art.25 k.c. stanowi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Le informazioni in italiano: pensioni in UE

Informacje w języku polskim: 
emerytury w UE Źródło: Materiały udostępnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, ul. Zamenhofa 2  90-431 Łódź Fax: + 48 ( 42 ) 638-24-59   e-mail : WRUM.Lodz@zus.pl

*****

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt:   anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *