Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą polegającą na wynajmie łodzi i jachtów w celach rekreacyjnych i zamierzasz udostępniać je na terytorium Włoch, zapraszam do zapoznania się z przepisami regulującymi tą działalność w Italii.

Czarter jachtów i łodzi we Włoszech regulowany jest włoską ustawą o podatku VAT a szczegółowe wyjaśnienia i instrukcje na ten temat znajdziemy także w Okólnikach Dyrektora Urzędu Skarbowego we Włoszech.

Wynajem łodzi do celów rekreacyjnych na użytek prywatny we Włoszech jest regulowany we włoskiej ustawie o VAT DPR 633/1972, art. 7-ter, 7-quater litera e), art. 7-sexies litera e) oraz e)-bis oraz w okólnikach włoskiego Urzędu Skarbowego (Circolare 37/E/2011 o terytorialności świadczonych usług oraz Circolare 43/E/2011 Wyjaśnienia dotyczące terytorialności operacji związanych z sektorem morskim i zastosowanie podatku VAT)

Aby ustalić jak poprawnie zastosować przepisy o podatku VAT we Włoszech, należy ustalić czas trwania wynajmu.

 • wynajem krótkoterminowy  (tzn. mniej niż 90 dni w ciągu roku). Dla tego rodzaju wynajmu stosuje się przepisy DPR 633/1972, art. 7-quater, litera e).
 • wynajem długoterminowy (tzn. więcej niż 90 dni w ciągu roku). Dla tego rodzaju wynajmu stosuje się przepisy DPR 633/1972, art. 7- sexies, litera e).

Najczęściej mamy do czynienia z wynajmem krótkookresowym. Jest to klasyczny wynajem łodzi, czarter żeglarski, w którym wynajmujący udostępnia łódź na krótki okres w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Czarter krótkoterminowy.

W przypadku wynajmu krótkoterminowego, terytorialność usługi zależy od dwóch elementów:

 1. miejsca, w którym fizycznie przejmujemy łódź do dyspozycji,
 2. miejsca, w którym rzeczywiście użytkujemy łódź.
Zasada terytorialności VAT we Włoszech dla czarteru łodzi

Podlegają zatem podatkowi VAT we Włoszech czartery żeglarskie, kiedy:

 • łódź jest przekazana do użytkowania we Włoszech a następnie używa się jej wewnątrz UE,
 • łódź jest przekazana do użytkowania poza terytorium UE e użytkowana jest we Włoszech.

Zgodnie z włoskimi przepisami, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czartery łodzi, kiedy:

 • łódź jest przekazana do użytkowania we Włoszech a następnie używa się jej poza terytorium UE ;
 • łódź jest przekazana do użytkowania w innym kraju UE a następnie użytkowana na dowolnym terytorium.

Zasady zastosowania podatku VAT we Włoszech dla czarterów krótkoterminowych są zilustrowane w poniższej tabeli:

Ad.1. Treść art. 7-quater lett. e) włoskiej ustawy o VAT stanowi:

(…) Za operacje, które mają miejsce na terytorium państwa [Włoch], uważa się:
(…)
e) krótkoterminowe usługi najmu, w tym finansowe, wynajem środków transportu, gdy są one udostępniane odbiorcy na terytorium państwa i pod warunkiem, że są one wykorzystywane na terytorium Wspólnoty. Te same usługi uważa się za wykonywane na terytorium państwa, gdy środki transportu są udostępniane odbiorcy poza terytorium Wspólnoty i są wykorzystywane na terytorium państwa .

Czarter długerminowy.

W przypadku czarterów długoterminowych, czyli powyżej 90 dni w roku, należy rozróżnić dwa rodzaje klientów: klient biznesowy, czyli przedsiębiorca (B2B) oraz klient osoba prywatna (B2C).

Przypadku klienta biznesowego (B2B), stosuje się ogólną zasadę opodatkowania zgodnie z art. 7-ter D.P.R. 633/1972: miejsce usługi określa się według miejsca siedziby klienta.

Natomiast w przypadku klienta prywatego (B2C), ma zastosowanie art. 7-sexies, lett. e)-bis, D.P.R. 633/1972, zgodnie z którym stosuje się we Włoszech 22% stawkę VAT, kiedy:

 • łodź jest przekazana do dyspozycji na terytorium państwa [Włoch] i usługa jest świadczona przez podmiot posiadający siedzibę na terytorium państwa oraz jest użytkowana na terytorium Wspólnoty;
 • łodź jest przekazana do dyspozycji na terytorium państwa spoza Wspólnoty i podmiot świadczący usługę posiada w tymże państwie siedzibę zaś użytkowanie ma miejsce na terytorium Włoch;
 • łodź jest przekazana do dyspozycji w kraju innym, niż to, gdzie ma siedzibę usługodawca, klient posiada domicyl lub rezydencję na terytorium Państwa [Włoch] nie posiadając jednocześnie domicylu za granicą a łódź jest użytkowana na terytorium Wspólnoty;
 • łodź jest przekazana do dyspozycji w kraju innym, niż to, gdzie ma siedzibę usługodawca , posiadającego domicyl lub będącego rezydentem poza terytorium Wspólnoty, a używana we Włoszech.

Obszary wyłączone poza Terytorium Republiki Włoskiej
i terytorium Wspólnoty.

Należy też sprecyzować, co rozumiemy pod pojęciem terytorium Włoch oraz terytorium Wspólnoty, a jakie terytoria podlegają tutaj wyłączeniu.

Art. 7 pkt. 1 włoskiej ustawy o VAT podaje następującą definicję:
„Państwo” lub „terytorium państwa” oznacza terytorium Republiki Włoskiej, z wyjątkiem gmin Livigno i Campione we Włoszech oraz wód włoskich jeziora Lugano;
b) „Wspólnota” lub „terytorium Wspólnoty” oznacza terytorium odpowiadające obszarowi zastosowania ((Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)) z następującymi wyłączeniami poza wskazanymi w lit. a):
  1) dla Republiki Greckiej, Mount Athos;
  2) dla Republiki Federalnej Niemiec, wyspy Helgoland i terytorium Büsingen;
  3) dla Republiki Francuskiej, departamenty zamorskie;
  4) dla Królestwa Hiszpanii, Ceuta, Melilla i Wyspy Kanaryjskie;
  5) dla Republiki Finlandii, Wyspy Alandzkie;
  6) wyspy Anglo-Normańskie;

Czarter jachtów Italia

Ryczałtowe stawki VAT dla czarterów żeglarskich we Włoszech.

W przypadku żeglugi, trudno jest precyzyjnie określić jakie efektywnie odległości łódź pokonała na terytorium Włoch, jakie na obszarze Wspólnoty a jakie poza nią. Dlatego włoski Urząd Skarbowy okólnikiem nr 43/E/2011 potwierdza możliwość zastosowania ryczałtowych stawek VAT w sytuacji, kiedy jednostka przekroczyła wody terytorialne Wspólnoty w następujących sytuacjach

 • czarter łodzi jest krótkoterminowy i jednostka jest przekazana do dyspozycji we Włoszech i użytkowana na terytorium Wspólnoty,
 • czarter łodzi jest długoterminowy, gdzie łódź przekazuje do dyspozycji podmiot włoski osobie prywatnej do użytkowania na terytorium Włoch lub Wspólnoty.

Zastosowanie stawek ryczałtowych VAT dla poszczególnych rodzajów łodzi:

 • rekreacyjna łódź motorowa: długość łodzi i procent ryczałtu poza wodami terytorialnymi Wspólnoty:
  – do 7,50 m 10%;
  – od 7,51 do 12 m 40%;
  – od 12,01 do 16 m 50%;
  – od 16,01 do 24 m 60%;
  – od 24 m 70%;
  Dla zilustrowania przykładu, jeżeli spełniamy kryteria zastosowania stawki ryczałtowej VAT, dla łodzi motorowej o długości od 12,01 do 16 metrów, podatkowi VAT podlegać będzie tylko połowa podtsawy opodatkowania,tzn oplaty za czarter. Oznacza to, ze stawka Vat pozostanie niezmieniona (22 procent) ale zgodnie z ryczałtem 50%, podatek Vat zastosujemy tylko do polowy ceny wynajmu, co w uproszczeniu i jedynie matematycznie, da nam 11% obciazenie podatkowe zamiast pełnych 22%.
 • żaglowce rekreacyjne: długość łodzi i procent ryczałtu poza wodami terytorialnymi Wspólnoty:
  – do 10 m 40%;
  – od 10,01 do 20 m 50%;
  – od 20,01 do 24 m 60%;
  – powyżej 24 m 70%.

Zgodnie z zapisami okólnika n.43 z 2011 roku, w pozostałych przypadkach nie można stosować stawek ryczałtowych dla czarterów łodzi i należy brać pod uwagę rzeczywistą przemierzoną trasę.

Źrodła:
Przewodnik Guida Nautica e Fisco 4te wydanie,
Okólnik Dyrektora Urzędu Skarbowego we Włoszech nr 43/E/2011
DPR 633/1972
https://www.ligurianautica.com/nautica/noleggio-unita-diporto-regime-iva/28569/

Opracowanie: Anna Czerwińska, doradca podatkowy we Włoszech Studio Tributarista Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy w Sądzie w Maceracie oraz przy Izbie Handlowej, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt:  anna.czerwinska@networkprofessioni.it
 
Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *