Powołanie przedstawiciela podatkowego we Włoszech.

Zgodnie z art.17 DPR N.633 z 1972 roku podmioty nie będące rezydentami we Włoszech, które nie mają oddziału ani nie są zarejestrowane do VAT we Włoszech, mogą wypełnić swoje obowiązki oraz skorzystać ze swoich praw w zakresie podatku VAT poprzez powołanie przedstawiciela podatkowego będącego rezydentem we Włoszech.

Kto może powołać przedstawiciela podatkowego?

źródło foto www.pixabay.com

Przedstawiciela podatkowego mogą powołać podmioty gospodarcze:

 • posiadające siedzibę w innym kraju UE
 • posiadające siedzibę poza Unią Europejską

Ilu przedstawicieli możemy powołać we Włoszech?

Zagraniczny podmiot gospodarczy nie może powołać więcej niż jednego przedstawiciela podatkowego we Włoszech, z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzysta z depozytu VAT.

Kto może pełnić rolę przedstawiciela podatkowego we Włoszech?

Rolę przedstawiciela podatkowego we Włoszech może pełnić zarówno osoba fizyczna będąca rezydentem włoskim jak i osoby prawne posiadające siedzibę we Włoszech. Ten sam podmiot może pełnić rolę przedstawiciela podatkowego dla wielu podmiotów zagranicznych. W przypadku reprezentowania wielu firm, przedstawiciel działa posługując się numerami VAT przyznanymi dla każdej z firm, które reprezentuje i prowadzi ich odrębne rejestry księgowe.

Przewidziana jest również opcja tzw. lekkiego przedstawiciela podatkowego.
Z tego rodzaju przedstawicielem będziemy mieli do czynienia, kiedy dokonujemy transakcji nie podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z opodatkowania VAT, czyli kiedy nie mamy obowiązku opłaty podatku.

Jak można powołać przedstawiciela podatkowego

Sposób powołania przedstawiciela podatkowego we Włoszech regulują przepisy DPR 441 z 1997 roku, art. 1 ustęp 4, który stanowi, że

Dokument powołujący przedstawiciela podatkowego we Włoszech musi być sporządzony w jednej z następujących form

 • akt notarialny,
 • umowa pisemna podlegająca rejestracji,
 • pisemne zgłoszenie podlegające rejestracji.

Przedstawiciel podatkowy zgłosi dokument powołania w odpowiednim terytorialnie dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby włoskim urzędzie skarbowym. Zgłosi również rozpoczęcie lub ewentualne zmiany działalności zgodnie z normami wyszczególnionymi w art.35 DPR 633 z 1972 roku.

Dokument powołujący przedstawiciela podatkowego może być sporządzony również w języku obcym. W celu jego rejestracji w urzędzie włoskim należało będzie przedstawić oficjalne tłumaczenie na język włoski.

Moment powołania przedstawiciela podatkowego

Powołanie przedstawiciela podatkowego musi nastąpić przed wykonaniem pierwszej transakcji, która do celów podatku VAT terytorialnie odpowiada Włochom. Przed dokonaniem transakcji należy również powiadomić kontrahenta transkacji o akcie powołania przedstawiciela podatkowego.

Nadanie numeru VAT we Włoszech dla reprezentowanej firmy

Przedstawiciel podatkowy zgłasza do urzędu skarbowego we Włoszech wniosek o nadanie reprezentowanej firmie indywidualnego włoskiego numeru VAT . Zgłoszenie odbywa się za pomocą druku AA7/10 w przypadku osób prawnych lub AA9/10 dla osób fizycznych.

Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciel podatkowy jest współodpowiedzialny wraz z reprezentowanym przez siebie podmiotem za obowiązki wynikające z przepisów o podatku VAT. Szczegółowe określenie, za jakie obowiązki odpowiada jedynie reprezentowana firma a jakie dzieli z nim przedstawiciel były wyjaśniane zarówno wyrokami sądów jak przez dyrekcję włoskiej izby skarbowej.

Ograniczenia odpowiedzialności przedstawiciela podatkowego.

 • Wyrok Sądu n. 9449 z 12.07.2001r. stanowi, że przedstawiciel podatkowy nie jest odpowiedzialny za całość operacji terytorialnie odpowiadajaych Włochom wykonanych przez powołujące go przedsiębiorstwo zagraniczne. Zdaniem sądu zakres odpowiedzialności ustalany jest w umowie powołujacej przedstawiciela podatkowego.
 • Do powyższego wyroku ustosunkowała się włoska izba skarbowa Rezolucją n.66E z dnia 04.03.2002, w której precyzuje, że “zakres odpowiedzialności przedstawiciela podatkowego reprezentującego podmiot zagraniczny nie wynika z samej umowy zawartej między podmiotami, lecz z obowiązujących przepisów z zakresu terytorialności VAT i sposobu określania płatnika podatku”. Dlatego zdaniem izby skarbowej, umowa powołania przedstawiciela podatkowego we Włoszech czyni go współodpowiedzialnym wraz z powołującym go podmiotem za wszystkie operacje terytorialnie odpowiadające Włochom, za wyjątkiem operacji, które:
  – są bezpośrednio wykonane przez podmiot zagraniczny i nie odpowiadają terytorialnie VAT we Włoszech,
  – za operacje reverse charge nawet wtedy kiedy terytorialnie odpowiadają Włochom, gdyż w takiej sytuacji przedstawiciel podatkowy nie pełni roli płatnika podatku.

Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego w przypadku, kiedy nie zostanie poifnormowany o transakcji przez reprezentowaną firmę.

Nie ma orzeczeń sądowych ani decyzji administracyjnych regulujących zakres odpowiedzialności przedstawiciela, w przypadku, kiedy reprezentowany przez niego podmiot wykona transkację terytorialnie odpowiadającą Włochom nie informując o tym swojego przedstawiciela. Dlatego przyjęcie funkcji przedstawiciela podatkowego wiąże się z bardzo dokładną oceną ryzyka.

Odpowiedzialność karna przedstawiciela podatkowego.

Wyrok włoskiego sądu n. 26356 z dnia 18.06.2014 roku potwierdza, że przedstawiciel podatkowy ponosi również odpowiedzialność karną za podatek VAT we Włoszech należny i nie wpłacony, mimo, że przedstawiciel podatkowy nie ma prawa administrowania działalnością reprezentowanego podmiotu ani dostępu do jego konta bankowego w celu wykonania przelewu podatku.

Przejęcie roli przedstawiciela podatkowego po innym przedstawicielu.

Zgodnie z orzeczeniem sądu N. 15848 z dnia 13.08.2004 roku, przedstawiciel podatkowy, który przejmuje obowiązki po uprzednim przedstawicielu danej firmy zagranicznej, nie ponosi współodpowiedzialności za dotychczasową działalność przedsiębiorstwa oraz jej przedstawiciela. Nowo mianowany przedstawiciel ponosi współodpowiedzialność od momentu przyjęcia swojej funkcji.

Obowiązki i rola przedstawiciela podatkowego

Przedstawiciel podatkowy jest zobowiązany do przestrzegania tych samych zobowiązań z zakresu podatku VAT, jakie dotyczą przedsiębiorców.

Faktury wystawiane przez przedstawiciela.

Zgodnie z instrukcją urzędu skarbowego zamieszczoną w Okólniku n. 45/E z dnia 19.10.2005 roku, na fakturach wystawianych przez przedstawiciela podatkowego lub za jego pośrednictwem, należy umieścić oprócz danych reprezentowanego podmiotu zagranicznego także dane przedstawiciela.

Odliczenie oraz zwrot podatku VAT

Przedstawiciel podatkowy powołany we Włoszech może odliczyć podatek VAT lub zwrócić się o o jego zwrot w imieniu reprezentowanej firmy zagranicznej, pod warunkiem, że faktury wystawione na rzecz firmy zagranicznej zawierają również dane przedstawiciela. Przedstawiciel nie będzie mógł się zwrócić o zwrot podatku udokumentowanego fakturami sprzed jego powołania. Mimo to, także w takim wypadku, podmiot zagraniczny ma prawo ubiegać się o zwrot podatku zgodnie z postanowieniami art. 38-bis 2 i 38-ter DPR N.633 z 1972 roku.

Źródła : Maggioli Editore, IVA ESTERO 2020, DPR N.633/1972, Circolare n.45/E del 19.10.2005.

******

autore del blog

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontaktanna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKA • STUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATISharing is caring:

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.