Dekret Cura Italia czyli w wolnym tłumaczeniu Uzdrowić Italię D.L. n. 18 z dnia 17 marca 2020, został opublikowany w Dzienniku Ustaw n. 70 z dnia 17 marca 2020 i zawiera propozycje wsparcia dla systemu opieki zdrowotnej, pomocy dla włoskich rodzin, pracowników oraz przedsiębiorstw w związku  z epidemiologicznym stanem zagrożenia wywołanym przez koronawirusa (COVID-19). Dekret zawiera propozycje, które możemy nazwać pierwszą pomocą. Miejmy nadzieję, że w średniej i dłuższej perspektywie włoskie firmy otrzymają długofalowy plan rozwoju i wychodzenia z kryzysu po pandemii.

Rozwiązania podatkowe

Źródło pixabay.com

Dekret ustanawia szereg zawieszeń płatności dla osób fizycznych i nie-fizycznych w całym kraju dotyczących podatków dochodowych i opłat pozapodatkowych, a w szczególności:

 • zostają przełożone z 17 na 20 marca opłaty na rzecz administracji publicznej, włącznie z opłatami na obowiązkowe składki społeczne i emerytalne ;
 • zostaje zawieszona płatność zaliczek tytułem zabezpieczeń społecznych oraz opłat z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń.  Ustalono, że płatność musi zostać dokonana bez zastosowania kar i odsetek, w ramach jednej płatności do 31 maja 2020 r. lub w ratach, maksymalnie w pięciu ratach miesięcznych, począwszy od maja 2020 r;
 • zawieszona została płatność wszelkich zobowiązań podatkowych, których data płatności była przewidziana w okresie od 8 marca do 31 maja 2020. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zawodów artystycznych oraz osób wykonujących działalność zawodową, które posiadają domicyl podatkowy lub siedzibę na terytorium kraju, osiagających przychody lub wynagrodzenia poniżej 2 mln euro w poprzednim do aktualnego okresie rozliczeniowym na dzień wejścia w życie niniejszego dekretu ustawodawczego, wprowadza się zawieszenie opłat, których termin przypada na okres od 8 marca do 31 maja 2020:

a) dotyczące podatków potrącanych u źródła i potrąceń związanych z dopłatami regionalnymi i gminnymi, które podmioty te wpłacają jako płatnicy podatku,

b) dotyczące podatku od wartości dodanej;

c) dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne oraz obowiązkowych dodatków ubezpieczeniowych.  

Zawieszenie płatności podatku VAT ma zastosowanie, bez względu na wielkość obrotów czy uzyskiwanych wynagrodzeń. Przepis stosuje się dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, artystyczną lub osób wykonujących działałność zawodową, które mają domicyl podatkowy lub siedzibę w prowincjach Bergamo, Cremona, Lodi i Piacenza. Dla podmiotów mających domicyl podatkowy lub siedzibę w miejscowościach wymienionych w załączniku nr 1 dekretu Przewodniczącego Rady Ministrów z dnia 1 marca 2020, mają zastosowanie przepisy, o których mowa w art. 1 dekretu Ministerstwa Gospodarki i Finansów z dnia 24 lutego 2020, opublikowanego w Dzienniku Ustaw n. 48 z dnia 26 lutego 2020;

 • przewidziana jest ulga podatkowa w wysokości 60% kwoty czynszu za marzec dla nieruchomości należących do kategorii katastralnej C / 1 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • przewidziana jest ulga podatkowa w wysokości 50 procent kosztów poniesionych na odkażanie środowiska pracy i narzędzi, uznawana jest do wysokości 20 000 euro na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, artystyczną i zawodową. W 2020 r. ulga podatkowa będzie uznawana do momentu wyczerpania maksymalnej kwoty 50 mln euro;
 • ustanawia się zawieszenie w okresie od 8 marca do 31 maja 2020 terminów dotyczących płatności oraz kontroli i postępowań skarbowych ze strony urzędów skarbowych i pozostałych jednostek kontroli skarbowej. Zawieszone zostają również terminy przedstawienia wyjaśnień oraz dołączania dokumentacji w postępowaniach odwoławczych;
 • ustanawia się wstrzymanie płatności, przypadających w okresie od 8 marca do 31 maja 2020 r., wynikające z kar wydanych przez organy podatkowe w zakresie dochodów podatkowych i pozapodatkowych. Płatności będą dokonywane w jednej racie w ciągu miesiąca następującego po zakończeniu okresu zawieszenia.

Rozwiązania dotyczące pracy

Źródło pixabay.com

Dekret przewiduje całą serię rozwiązań dotycząca kwestii pracy, a w szczególności:

 • nowe rozwiązania tzw. cassa integrazione CIG  [1] które zastąpi dotychczasowy system pomocowy dla przedsiębiorstw, stosujących programy wsparcia zatrudnienia (…);
 • nowe zastosowanie cassa integrazione w ramach wyjątku od obowiązujących przepisów, na którego zgodę mogą wyrazić władze regionalne, dla firm, dla których nie miały zastosowania przepisy ochronne dotyczące zawieszenia lub redukcji czasu pracy pracowników;
 • jednorazowa rekompensata w wysokości 500 euro na rzecz osób wykonujących działalność zawodową posiadających działalność gospodarczą aktywną na dzień 23 lutego 2020, osób wykonujących pracę w ramach co.co.co i wpisanych do systemu zabiezpieczeń społecznych, tzw. sezione separata,  nie posiadających  prawa do pobierania świadczeń emerytalnych i nie ubezpieczonych w innych organach obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, robotnikom rolnym oraz pracownikom estradowym;
 • przedłużenie terminu składania wniosku o bezrobocie w rolnictwie na rok 2019, do 1 czerwca 2020 r;
 • przedłużenie terminów składania wniosków o bezrobocie NASPI i DISCOLL, które zostały przedłużone z sześćdziesięciu ośmiu do stu dwudziestu ośmiu dni.
 • wprowadzenie pracy zdalnej: pracownicy w sektorze prywatnym, cierpiący na poważne i udowodnione schorzenia, mają pierwszeństwo w przyjmowaniu wniosków o wykonanie pracy w trybie zdalnym. Możliwość pracy zdalnej również dla pracowników, którzy mają w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawne oraz dla pracowników administracji publicznej;
 • urlop dla pracowników posiadających dzieci w wieku 12 lat i młodszych w sektorze prywatnym w wysokości 50 procent wynagrodzenia, z którego korzystają, począwszy od 5

marca w sposób nieprzerwany lub w okresie podzielonym, w żadnym wypadku nieprzekraczający piętnastu dni. Dodatek ten wypłacany jest również pracownikom zgłoszonym do ubezpieczeń społecznych INPS w tzw. sezione separata, za każdy dzień podlegający ochronie, w wysokości 50 procent 1/365 dochodu określonego zgodnie z podstawą obliczeniową stosowaną do ustalenia zasiłku macierzyńskiego oraz rodzicom prowadzącym działalność na własny rachunek zarejestrowanych w INPS i jest proporcjonalny na każdy dzień podlegający ochronie, z 50 procentami dziennego wynagrodzenia ustalanego corocznie przez prawo, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy na własny rachunek. Alternatywnie do urlopu pracownik może uzyskać premię na zakup usług związanych z opieką nad dziećmi w ramach maksymalnego ogólnego limitu 600 euro, który zostanie wykorzystany na świadczone usługi (…);

 • zwiększenie numeru dni wolnych, tzw. pozwoleń w skali miesiąca, do dwunastu dni dla miesiąca marca i kwietnia 2020;
 • dodatek w wysokości 100 euro który należy rozliczyć zgodnie z liczbą dni spędzonych w miejscu pracy w marcu 2020 r. dla posiadaczy dochodów z tytułu umowy o pracę, których łączny dochód nie przekracza 40 tys. euro;
 • zawieszenie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowych składek ubezpieczeniowych dla pracowników domowych, przypadających do zapłaty w okresie od 23 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 • przyznanie dodatku za marzec w wysokości 600 euro na rzecz:

1) osób wykonujących wolny zawód, posiadających numer VAT aktywny w dniu 23 lutego 2020 r., dla osób niebędących emerytami i rencistami, które nie są objęte innymi obowiązkowymi formami zabezpieczenia społecznego;

2) pracownicy wykonujący pracę w ramach kontraktów co.co.co zarejestrowani do systemu ubezpieczeń INPS w tzw. sezione separata ;

3) osoby zamozatrudnione wpisane do rejestru Ago;

4) pracownicy sezonowi w sektorze turystyki i wypoczynku, którzy mimowolnie zakończyli zatrudnienie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do daty wejścia w życie tego przepisu, osoby niebędące emerytami i rencistami w dniu wejścia w życie przepisu;

5) pracownicy rolni na czas nieokreślony, nie posiadający prawa do pobierania emerytury, którzy w roku 2019 przepracowali conajmniej 50 godzin w działalności rolnej;

6) pracownicy wpisani do Funduszu emerytalnego dla pracowników estradowych, którzy wpłacili conajmniej 30 składek dziennych do tegoż funduszu w roku 2019, których dochody nie przekraczają 50 tys euro i nie posiadaja prawa do pobierania emerytury. Dodatek za miesiąc marzec nie tworzy dochodu podlegającego opodatkowaniu i będzie wypłacany przez INPS na podstawie złożonego wniosku.


[1] Cassa Integrazione to fundusz dodatków do wynagrodzenia w celu uzupełnienia pensji za pracę w mniejszym wymiarze pracy. 

Rozwiązania dla przedsiębiorstw

Źródło pixabay.com

Dekret przewiduje środki wspierające płynność finansową przedsiębiorstw za pośrednictwem systemu bankowego, w szczególności za pośrednictwem Centralnego Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP, do którego przez okres 9 miesięcy od daty wejścia w życie dekretu zastosowanie mają między innymi następujące środki::

a) gwarancja jest przyznawana nieodpłatnie;

b) maksymalna gwarantowana kwota na jedno przedsiębiorstwo wynosi, zgodnie z przepisami UE, 5 milionów euro;

c) w przypadku bezpośrednich interwencji gwarancyjnych pokrycie wynosi 80% kwoty każdej transakcji finansowania, przy maksymalnej gwarantowanej kwocie przypadającej na jedno przedsiębiorstwo w wysokości 1 500 000 euro. W przypadku interwencji reasekuracyjnych pokrycie wynosi 90% kwoty gwarantowanej przez Confidi lub inny fundusz gwarancyjny, pod warunkiem że wystawione przez nie gwarancje nie przekraczają maksymalnego pokrycia wynoszącego 80% i że maksymalna gwarantowana kwota na jedno przedsiębiorstwo wynosi  1 500 000 euro.

Wśród środków wsparcia dla przedsiębiorstw przewidziano również, że jeśli firma sprzedaje roszczenia pieniężne wobec swoich dłużników, którzy nie wywiązali się ze zobowiązań do 31 grudnia 2020 r., może przekształcić je w ulgę podatkową dla następujących składników:  straty podatkowe, które nie są jeszcze liczone jako zmniejszenie dochodu do opodatkowania w dniu przeniesienia (…).

W celu wsparcia działalności przedsiębiorczej, która ucierpiała przez epidemię COVID-19 przedsiębiorstwa mogą skorzystać z rozwiązań finansowych  proponowanych przez banki oraz pośredników finansowych i innych podmiotów upoważnionych do udzielania kredytów we Włoszech. Przewidziane jest wsparcie finansowe, takie jak otwarcie linii kredytowej, przedłużenie pożyczek i zawieszenie płatności do 30 września 2020 r. dla spłaty kredytów hipotecznych i innych pożyczek spłacanych, również prolongata weksli rolniczych.

W celu wsparcia płynności przedsiębiorstw dotkniętych sytuacją kryzysową epidemiologiczną spowodowaną  „Covid-19” proponowane są przez Cassa Depositi oraz Prestiti SpA rozwiązania, również w formie gwarancji pierwszej straty dla portfeli kredytowych, na rzecz banków i innych podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów, które udzielają pożyczek w dowolnej formie przedsiębiorstwom, odnotowującym spadki obrotów. Banki te i instytucje kredytowe mogą uzyskać gwarancję państwową.

Uwaga: Niniejszy dokument jest uaktualniony na dzień 31 marca 2020 r lecz przepisy dekretu mogą podlegać uzupełnieniom i zmianom.

Źródło: Dekret Cura Italia, IPSOA

******

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontaktanna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKA • STUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATISharing is caring:

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.